Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Poslání

Úvodní stránka > Intervenční centra > O nás > Poslání

poslání

Posláním sociální služby intervenční centra je pomoc a podpora osobám ohroženým domácím násilím a dále osobám ohroženým nebezpečným pronásledováním v souvislosti s domácím násilím. Cílem činností je pomoci těmto osobám zorientovat se v jejich složité životní situaci, podpořit je ve volbě řešení prostřednictvím individuální psychologické pomoci, sociálního a právního poradenství.

působnost

Služba je poskytována ambulantní a terénní formou na území Olomouckého kraje.

činnost

Služba intervenční centra poskytuje tyto základní činnosti:

  • sociálně terapeutické činnosti;
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
  • Součástí služby je také zajištění mezioborové spolupráce a vzájemné informovanosti zejména mezi intervenčním centrem a poskytovateli jiných sociálních služeb, orgány sociálně-právní ochrany dětí a útvary Policie ČR.
CLOSE
CLOSE