Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Úhrada za pobyt v zařízení

Úvodní stránka > Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc > Pobyt v zařízení > Úhrada za pobyt v zařízení

Výše úhrady za pobyt dítěte v zařízení za kalendářní měsíc činí od 1.4.2020:

  • 3152 Kč, jde- li o dítě ve věku 0-6 let věku,
  • 3872 Kč, jde-li o dítě ve věku 6-15 let věku,
  • 4432 Kč, jde-li o dítě ve věku 15-18 věku, úhradu za péči a pobyt si dítě hradí samo, a to pouze v případě, že má pravidelný příjem (výživné od rodičů, mzdu apod.) v případě, že je zařízení vyplácen přídavek na dítě podle zvláštního právního předpisu, snižuje se příspěvek o jeho výši.

Za období kratší než kalendářní měsíc se výše příspěvku stanoví podle počtu dnů. Denní úhrada nákladů činí jednu třicetinu výše příspěvku za kalendářní měsíc a náleží od prvního dne pobytu, pokud dítě bylo přijato do zařízení do 15.00 hodin.

Pobývá-li dítě mimo zařízení po dobu alespoň 2 dnů po sobě jdoucích, snižuje se měsíční částka úhrady za každý takový den o jednu třicetinu, denní úhrada se nesnižuje, odejde-li dítě ze zařízení v době po patnácté hodině nebo vrátí-li se do zařízení před 15. hodinou.

Splatnost příspěvku na úhradu pobytu a péče za kalendářní měsíc je vždy nejpozději k 15. dni následujícího kalendářního měsíce na bankovní účet zařízení, č.ú.:27-4231500297/0100, variabilní symbol: datum narození dítěte ve tvaru dd.mm.rr., nebo hotově na pokladně zařízení v budově Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizaci, Na Vozovce 26, Olomouc. Příspěvek se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.

Příspěvek se na žádost oprávněných zástupců dítěte nebo z podnětu zařízení nevyžaduje v případě, že oprávněný zástupce dítěte nebo osoba s ním společně posuzovaná je příjemcem dávky pomoci v hmotné nouzi podle zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, v platném znění. Příspěvek je rovněž možné snížit nebo nevyžadovat, pokud by zaplacením příspěvku příjem oprávněného zástupce nebo jeho rodiny klesl pod součet částky životního minima stanovenou zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, v platném znění, a částky normativních nákladů na bydlení podle zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, v platném znění.

CLOSE
CLOSE