Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Spolupráce s rodinou

Odborní pracovníci pracují komplexně s celým rodinným systémem.

Nízkoprahovost

ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.

Odbornost

Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.

Mlčenlivost

Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.

Respekt individuality dětí

Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

Akceptace potřeb nezletilého

Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.

Individuální přístup

Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.

Týmovost

Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.

Bezpečné prostředí

Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Pracovníci ZDVOP hájí práva, zájmy a potřeby nezletilého.

Multidisciplinární spolupráce při zajištění péče o děti

Pracovníci spolupracují s ostatními subjekty poskytujícími pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci.

CLOSE
CLOSE