Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „zařízení“) dle §42 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, v platném znění.

ZDVOP poskytuje pomoc a ochranu dítěti, které se ocitlo bez jakékoliv péče nebo jsou-li jeho život nebo příznivý vývoj vážně ohroženy nebo narušeny (v důsledku hospitalizace rodiče, úmrtí apod.), či se dítě ocitlo v prostředí nebo situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jeho základní práva (např. dítě tělesně nebo duševně týrané či zneužívané).

Dětem zajistíme ubytování, stravování a další potřeby (např.: zajištění zdravotnické a psychologické péče, zajištění školní docházky, poradenství dětem a jejich rodině, vytváření podmínek pro zájmovou činnost dětí, spolupráce s rodinou, poskytování individuálních a rodinných terapií, nácvik rodičovských kompetencí apod.). Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnují sociální pracovníci, psychologové a terapeuti.

Činnost ZDVOP se řídí Vnitřním řádem zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc , který vychází z vymezení činnosti zařízení zákonem o sociálně-právní ochraně dětí.

Přijetím dítěte do zařízení nezanikají rodičům práva a povinnosti vyplývající z rodičovské odpovědnosti, pokud soudem není rozhodnuto jinak.

CLOSE
CLOSE