Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Vnitřní řád ZDVOP

Vnitřní řád ZDVOP

Dokumenty k přijetí dítěte do 15ti let

Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností

Žádost nezletilého dítěte o umístění a pobyt v ZDVOP

Souhlas zákonného zástupce s umístěním a pobytem nezletilého v ZDVOP

Plná moc

Souhlas zákonného zástupce s dojížděním do školského zařízení

Souhlas zákonného zástupce s docházením do zájmového kroužku

Dokumenty k přijetí dítěte nad 15 let

Souhlas nezletilého s pobytem a umístěním ve ZDVOP

Ostatní dokumenty

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Mapa v systému písemných pravidel

Pravidla stížností pro nezletilé – Když nejsem spokojen….

CLOSE
CLOSE