Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Při poskytování Sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi se řídíme zásadami, které vnímáme jako důležité a zavazující. Prostupují celou spoluprací s rodinou nebo jejími členy.

 • Respekt

Vždy respektujeme individualitu, osobnost, důstojnost a potřeby uživatele služby bez ohledu na původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.

 • Autonomie

Uživatele vedeme k nalezení nejvhodnější strategie řešení jeho současné situace nebo mu nabízíme další možnosti řešení s přihlédnutím k jeho aktuálním potřebám. Volba řešení je ponechána vždy na uživateli. Rozhodnutí uživatele plně respektujeme. Neposuzujeme a nehodnotíme cíle, záměry a rozhodnutí uživatele služby, ale informujeme ho o možnostech a důsledcích jeho rozhodnutí.

 • Bezplatnost

Sociální služba SASRD je poskytována bezplatně všem uživatelům, přičemž vychází ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění.

 • Nízkoprahovost

Sociální služba SASRD je dostupná pro kohokoliv z cílové skupiny. Zájemce o službu nepotřebuje žádné doporučení.

 • Anonymita

Zájemce či uživatel o službu má právo využít službu anonymně. Služba SASRD může být uživateli poskytnuta i bez uvedení osobních údajů. Spisová dokumentace uživatele může být vedena pod zvoleným jménem či přezdívkou.

 • Mlčenlivost

Jsme vázáni mlčenlivostí, tj. bez vysloveného či písemného souhlasu uživatele neposkytujeme informace třetím osobám. Výjimkou je plnění oznamovací povinnosti dle příslušných ustanovení zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění a dle příslušných ustanovení zák. č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, a poskytování údajů o průběhu poskytované služby v rámci trestního řízení, kdy si tyto údaje vyžádá trestněprávní soud. Dále pracovník postupuje dle ustanovení zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • Dobrovolnost

Poskytování sociální služby SASRD je založeno na dobrovolnosti a zájmu uživatele sociální službu využít a svou nepříznivou situaci aktivně řešit.

 • Bezpečné prostředí

Dbáme na vytvoření klidného a neutrálního prostředí v našich pracovnách, kde by se uživatel cítil bezpečně a mohl nerušeně hovořit o svých problémech.

 • Profesionalita

Službu poskytují pracovníci, kteří splňují kvalifikační předpoklady pro poskytování dané služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění. Pracovníci prohlubují svoji kvalifikaci dalším vzděláváním, účastí na supervizích, intervizích atp. Pracovníci se řídí při své práci etickými kodexy pracovníků pomáhajících profesí.

 • Týmová spolupráce

Službu SASRD zajišťujeme ve složení sociální pracovnice a psycholožka, přičemž uživatel může spolupracovat s kterýmkoliv z těchto pracovníků s přihlédnutím k řešenému problému.

 • Individuální a motivující přístup

Ve spolupráci s uživatelem se vždy snažíme rozpoznávat jeho potřeby a těmito se řídit, vždy dodržujeme individuální přístup k jednotlivým uživatelům. Služba je poskytována v souladu s osobními cíli daného uživatele.

 • Podpora vnitřních i vnějších vztahů

Podporujeme uživatele v žádoucích a přínosných sociálních kontaktech a ve vztazích v jejich přirozeném sociálním prostředí. Také je podporujeme v čerpání dalších veřejných služeb, které mohou přispět k řešení jejich situace a ke zlepšení kvality života.

 

Provázanost s jinými sociálními službami a dalšími institucemi v regionu napříč obory. Pracovníci SASRD poskytují informace či zprostředkovávají kontakty na další návazné služby dostupné v jiných zařízeních s ohledem na potřeby a osobní cíle uživatele.

CLOSE
CLOSE