Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Naše poslání a cíle

Úvodní stránka > Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi > O nás > Naše poslání a cíle

Sociální služba SASRD je poskytována ambulantní nebo terénní formou. Ambulantní služba je poskytována v prostorách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (dále jen SSP), Na Vozovce 26.

Terénní v přirozeném prostředí zájemce či uživatele služby.

Služba SASRD působí na území Olomouckého kraje a je bezplatná.

Služba SASRD zahrnuje tyto základní činnosti:

  • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Sociálně terapeutické činnosti
  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Součástí služby je také zajištění multidisciplinární spolupráce pracovníků SASRD zejména s orgány sociálně-právní ochrany dětí, školami a školskými zařízeními, zdravotnickými zařízeními, poskytovateli jiných sociálních služeb a dalšími relevantními institucemi či osobami.

Klademe velký důraz na ochranu soukromí rodiny, respektujeme mlčenlivost.

CLOSE
CLOSE