Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Zásady zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Zásady zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Zásady zařízení odborného poradenství pro péči o děti

Dítě na prvním místě

Při své práci dbáme na potřeby a zájmy dětí.
Tyto zájmy vždy zohledňujeme. Dětem nasloucháme, respektujeme jejich názor.

Respekt

Klienta respektujeme jako partnera.
Tato zásada se odráží v chování pracovníků ke všem dospělým i dětským klientům.

Individuální přístup

Při poskytování sociálně – právní ochrany respektujeme individuální potřeby každé rodiny a především zájmy a potřeby konkrétního dítěte.

Srozumitelnost

Pracujeme vždy s ohledem na osobnostní a komunikační předpoklady klienta a s ohledem na jeho věk.

Diskrétnost

Všichni pracovníci jsou povinni podle zákona o sociálně – právní ochraně dětí zachovávat mlčenlivost.
A to skutečnostech, se kterými se při provádění sociálně právní ochrany nebo v přímé souvislosti s tím seznámili (§ 57), a to i po ukončení pracovního poměru.
Výjimky stanovuje platná legislativa (např.§ 53 odst.1 písm. f), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí).

Vzhledem ke skutečnosti, že realizaci Příprav žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče zadává krajský úřad a je součástí procesu posouzení těchto žadatelů, jsou účastníci informováni, že o probíhajícím procesu komunikujeme se zadavatelem a výstupem z příprav je závěrečná zpráva o každém účastníkovi, která je předána zadavateli.

Odbornost

Sociálně – právní ochrana dětí je poskytována odbornými pracovníky (psycholog, sociální pracovník).
Pracovíci odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům (§ 49a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně – právní ochraně dětí).
Všichni pracovníci poskytují své služby na úrovni odpovídající soudobým odborným poznatkům a v problematice náhradní rodinné péče se vzdělávají.

Rovný přístup 

Přístup ke klientům je vstřícný, respektující, nehodnotící, otevřený a podporující.
Služby poskytujeme v souladu s Etickým kodexem pracovníků PPR OK a Listinou základních práv a svobod (bez ohledu na vzhled, věk, bydliště, státní příslušnost, pohlaví, sexuální orientaci, etnicitu, sociální status, zdravotní handicap, vyznání a další).

Podpora k samostatnosti dítěte a pečujících osob

Osoby pečující a jejich děti vedeme k zodpovědnosti samostatně rozhodovat o sobě a své rodině.

CLOSE
CLOSE