Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Hodnocení služeb a podávání stížností

Úvodní stránka > Poradny pro rodinu Olomouckého kraje > Ke stažení > Hodnocení služeb a podávání stížností

HODNOCENÍ NAŠICH SLUŽEB

Snažíme se o zkvalitňování námi nabízených služeb. Zajímá nás, jak jste byl(a) s našimi službami spokojen(a).

Vyplnění tohoto dotazníku je anonymní. Za podněty a připomínky ke zkvalitnění našich služeb Vám DĚKUJEME.

1. Jak jste se dozvěděl(a) o službách Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace (dále jen SSP)? (můžete zatrhnout více možností)
a) od přátel a známýchb) z regionálního tisku, novin, rozhlasu, televizec) z informačních materiálů (letáky, přednášky)d) od svého ošetřujícího lékařee) na oddělení sociálně- právní ochrany dětíf) ze školyg) od svého psychologa, psychiatrah) od Policie ČRi) odjinud: (doplňte do pole níže)

2. Jak hodnotíte poskytovanou službu?
Služba mi:
a) rozhodně pomohlab) spíše pomohlac) spíše nepomohlad) rozhodně nepomohla

3. V čem Vám byly návštěvy Střediska sociální prevence Olomouc nejvíce užitečné?
a) pomohly mi začít řešit moji problematickou situacib) dostal(a) jsem konkrétní doporučení, konkrétní kontaktyc) byl(a) jsem odkázán(a) na jinou institucid) žádný užitek se neprojevile) vlastní vyjádření: (doplňte do pole níže)

4. Co se Vám u nás nelíbilo?
Vlastní vyjádření:

5. Když jste projevil(a) zájem o službu, jak dlouho jste musel(a) čekat na termín setkání?
a) nabídnutý termín mi zcela vyhovovalb) nabídnutý termín mi spíše vyhovovalc) nabídnutý termín mi spíše nevyhovovald) nabídnutý termín mi zcela nevyhovovale) vlastní vyjádření: (doplňte do pole níže)

6. Jak jste byl(a) spokojen(a) s kvalitou služby:
a) zcela spokojen(a)b) spíše spokojen(a)c) spíše nespokojen(a)d) zcela nespokojen(a)

7. Připomínky ke kvalitě poskytnuté služby:

8. Prostor pro vlastní vyjádření mimo uvedené otázky:

9. Které z našich služeb jste využil(a)? Pokud jich bylo více, vyplňte, prosím, dotazník za každou službu zvlášť.
a) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmib) Intervenční centrac) Odborné sociální poradenství - Poradny pro rodinu Olomouckého krajed) Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoce) Dohody o výkonu pěstounské péčef) Přípravy žadatelůg) Zařízení odborného poradenství pro péči o děti

10. Které z našich pracovišť jste navštívil(a)?
Středisko sociální prevence Olomouc, Na Vozovce 26, OlomoucPoradnu pro rodinu OlomoucPoradnu pro rodinu ProstějovPoradnu pro rodinu PřerovPoradnu pro rodinu ŠumperkPoradnu pro rodinu Jeseník

Informace o Vás:
Pohlaví:
a) mužb) žena

Věk:
a) méně než 20b) 20-39c) 40-59d) 60 a více let

Ochrana proti spamu (vyžadováno)
captcha

 

JAK PODAT STÍŽNOST

Když nejsem s poskytovanou sociální službou spokojen/a, mohu si podat stížnost.

JAKOU FORMOU?

 • písemnou
 • ústní

KDO?

 • zájemce o službu
 • uživatel služby
 • zástupce, kterého si zájemce či uživatel služby zvolí

KDE?

 • Písemnou na e-mail: ssp@ssp-ol.cz
 • Písemnou formou vložením do schránky důvěry umístěnou v 1. NP na dveřích do poradensko-terapeutického úseku (určeno zejména pro uživatele sociálních služeb SSP) nebo do schránek důvěry (námětů a připomínek) umístěných v jednotlivých Poradnách pro rodinu OK.
 • Písemnou i ústní formou kterémukoliv pracovníku SSP, s výjimkou údržbáře a uklízečky. Stížnost může být podána také přímo v kanceláři asistentky ředitele v 2. NP budovy SSP, Na Vozovce 26, Olomouc, PSČ 779 00 (dále jen SSP) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu.
 • Postupy obsažené v těchto pravidlech je třeba dodržet i v případě stížnosti na službu intervenční centra poskytovanou na odloučených pracovištích SSP (Poradny pro rodinu Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník) a v terénu.

CO MUSÍ STÍŽNOST OBSAHOVAT?

Označení konkrétního pracovníka, proti němuž stížnost směřuje, dále konkrétní vyjádření jednání či nejednání, ve kterém je spatřováno pochybení tohoto pracovníka. V případě, že stížnost nesměřuje proti konkrétnímu pracovníkovi, musí z ní být zřejmé, v jakých konkrétních skutečnostech je spatřován nedostatek či závada v činnosti SSP.

A CO ANONYMNÍ STÍŽNOST?

Na podání anonymní stížnosti máte právo, o výsledku jejího prošetření ale budete informováni pouze v případě, kdy v ní zanecháte nějaký kontakt na svou osobu (např. emailovou adresu, která neobsahuje vaše jméno, nebo adresu P.O. Boxu)

KDO BUDE STÍŽNOST ŘEŠIT (KDO BUDE PŘÍJEMCEM STÍŽNOSTI)?

 • stížnost na konkrétního pracovníka řeší vedoucí příslušného úseku
 • stížnost na vedoucího úseku a zástupce ředitele řeší ředitel SSP
 • stížnost na průběh poskytování sociální služby řeší vedoucí příslušného úseku
 • stížnost směřující proti činnostem spadajícím do působnosti ekonomicko-provozního úseku řeší ředitel SSP

A CO BUDE SE STÍŽNOSTÍ DÁL?

Příslušný pracovník (příjemce stížnosti) záležitost prošetří, případně osobně projedná se stěžovatelem, a ke stížnosti zaujme jednoznačné stanovisko, které konzultuje s ředitelem SSP.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován ředitelem SSP.

ŘEŠÍ SSP VŠECHNY STÍŽNOSTI?

Pokud řešení stížnosti nepatří do kompetence SSP, bude stěžovatel o této skutečnosti ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován společně s doporučením, kam (na jaký orgán či instituci) se má se svou stížností obrátit.

Na stížnost ve věci, která byla opakovaně šetřena a u níž ani opakovaným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti zakládající důvod pro přijetí nových opatření, nebude brán zřetel, pokud stěžovatel nedoplní podání o nové skutečnosti. O tomto postupu je stěžovatel písemně informován.

Pokud bude při prošetřování stížností zjištěno, že záležitostí se zabývá již někdo jiný (orgány činné v trestním řízení, ve věci probíhá občanskoprávní řízení nebo správní řízení), nebude v šetření stížnosti dále pokračováno a stěžovateli bude tato skutečnost sdělena.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od jejího podání. V této lhůtě je stěžovatel informován o způsobu jejího vyřízení, případně o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě zjištěných skutečností. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je tato skutečnost stěžovateli ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně sdělena.

CO KDYŽ NEJSEM SE ZPŮSOBEM VYŘEŠENÍ STÍŽNOSTI SPOKOJEN?

V případě, že stěžovatel nebude s vyřízením stížnosti či s přijatými opatřeními spokojen, má právo obrátit se písemně na ředitele SSP s žádostí o opětovné prošetření jeho stížnosti nebo se může obrátit na následující subjekty:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

tel.: 585 508 111
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz
www.kr-olomoucky.cz

Úřad práce České republiky
Krajská pobočka v Olomouci
Vejdovského 988/4
779 00 Olomouc 9 – Hodolany

tel.: 950 141 111
e-mail: podatelna@ol.mpsv.cz
 www.portal.mpsv.cz/upcr

Český helsinský výbor
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5

tel.: 220 515 188
e-mail: sekr@helcom.cz
www.helcom.cz

KDE SE MOHU O STÍŽNOSTECH DOZVĚDĚT VÍCE?

Ve vnitřním předpise SSP Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, v platném znění, který na požádání zapůjčí k nahlédnutí kterýkoliv pracovník SSP.

CLOSE
CLOSE