Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Součástí služby je i mezioborová spolupráce. Spolupráce s co nejširším spektrem institucí je jedním z hlavních pilířů úspěšné činnosti intervenčních center. Intervenční centrum v rámci interdisciplinárního přístupu spolupracuje při pomoci osobám ohroženým domácím násilím s orgány veřejné správy, samosprávy a dalšími institucemi a ve spolupráci s těmito organizacemi motivuje uživatele k využívání odpovídajících postupů a vlastních možností při řešení jeho osobní situace.

Vytvořením a koordinační činností interdisciplinárních týmů se zabývá koordinátor pro oblast domácího násilí na krajské úrovni, což je pracovník intervenčního centra. Na interdisciplinární spolupráci se pak podílejí všichni pracovníci intervenčního centra. Setkání interdisciplinárních týmů mají podobu kulatých stolů, konferencí, přednášek, pracovních besed a to na regionální (krajské), příp. místní úrovni. Jejich hlavním cílem je výměna informací k problematice domácího násilí, navazování účinné spolupráce, diskuse nad konkrétními případy, společné další vzdělávání zainteresovaných odborníků apod.

CLOSE
CLOSE