Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Proplácení výdajů

Úvodní stránka > Dohody o výkonu pěstounské péče > Pro naše pěstouny > Proplácení výdajů

1. Proplácení vzdělávací akce

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče. K žádosti doložím doklady obsahující:
  • jméno a příjmení pěstouna
  • termín a rozsah vzdělávání
  • výše platby za vzdělávání
  • potvrzení o účasti (osvědčení)
  • potvrzení o zaplacení vzdělávání
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s příslušnými doklady
 • Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.

Pozn.: Pokud se jedná o dvoudenní vzdělávací akci a v každém dni pěstoun absolvoval alespoň 6 hodin vzdělávání, lze si taktéž zažádat o proplacení ubytování. V takovém případě SSP proplácí ubytování jak pěstounovi, tak svěřenému dítěti. 

Pro úhradu nákladů za pobyt doložím:

  • doklady prokazující splnění nároku na úhradu ubytování v době vzdělávání (např. anotace vzdělávání, osvědčení, faktura apod.)
  • jméno a příjmení ubytovaných, tj. pěstouna, případně svěřených dětí
  • termín, místo, cena a potvrzení o zaplacení ubytování

Pro úhradu nákladů na dopravu souvisejících se vzdělávací akcí (v odůvodněných případech) doložím:

  • odůvodnění úhrady
  • jízdenku z hromadné dopravy
  • při použití automobilu kopii velkého technického průkazu, v žádosti uvedu adresu začátku a konce cesty, počet ujetých km stanovených podle plánovače trasy na www.mapy.cz (nejkratší trasa)

2. Proplácení celodenní osobní péče o svěřené dítě (někdy se nazývá „respitní péče“)

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s:
  • dokladem o výši platby za pobyt dítěte + potvrzení o zaplacení pobytu
  • potvrzením o účasti na této akci vydaným po uskutečněné akci – na potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte, narození dítěte, termín a rozsah pobytu, místo konání akce, cena akce – nemusí být uvedena, pokud je napsaná na jiném přiloženém dokladu (vzor potvrzení naleznete zde).
 • Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.

Pozn.: Je možné čerpat maximálně 14 dní za kalendářní rok na jedno dítě (lze čerpat opakovaně po kratších časových úsecích). Nad rámec 14 dnů je možné čerpat pouze v odůvodněných případech.

Pěstoun si přispívá na stravu a ubytování.

Pozn.: V případě, že v částce nebyla zahrnuta strava a pěstouni hradili stravu zvlášť, je nutno tuto skutečnost doložit.

Pro úhradu nákladů na dopravu z místa faktického bydliště do místa předání dítěte na pobyt doložím:

  • jízdenky z hromadné dopravy (dítěte – účastníka pobytu a pěstouna)
  • při použití automobilu kopii velkého technického průkazu, v žádosti uvedu adresu začátku a konce cesty, počet ujetých km stanovených podle plánovače trasy na www.mapy.cz (nejkratší trasa)

 3. Proplácení krátkodobé péče

Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě/děti; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

 • po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké.

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče. Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s dokladem obsahujícím:
  • jméno a příjmení dítěte
  • termín a rozsah zajištění krátkodobé péče
  • výše platby za hlídání
  • prohlášení/potvrzení o realizaci hlídání
  • potvrzení o zaplacení hlídání

Takovým dokladem může být např. smlouva nebo objednávka spolu s potvrzením o zaplacení sjednané úhrady za krátkodobou péči – vzor smlouvy zde.

 • Klíčový pracovník k mé žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odešle na ekonomické pracoviště.

Veškeré formuláře jsou na ekonomický úsek dodány až po realizaci akce! SSP nehradí náklady předem.

Potřebujete-li pomoc s vyplněním žádosti o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče, obraťte se na svého klíčového pracovníka.

Vzor žádosti naleznete zde.

Vzor vyplněné žádosti naleznete zde.

Instrukce č. 8-2019 náměstkyně ministryně 8-2019 – účinná od 1.7.2019– k využití státního příspěvku na výkon pěstounské péče

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE