Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Kniha života souvisí s tématy „identita“ a „kontinuita“ života, která jsou významná u každého člověka a zvláštní význam mají pro děti v náhradní rodinné péči. Pokud jste prošli přípravou Pride, asolvovali jste blok zaměřený na význam a tvorbu knihy života (7. setkání). Pokud jste přípravou neprošli (jste příbuzní či jiné blízké osoby dítěte), váš klíčový pracovník vám v tom pomůže a bude vás vést.

Společně s klíčovým pracovníkem se budete knize života věnovat pravidelně a dlouhodobě. Klíčový pracovník bude podporovat a motivovat aktivitu a fantazii jak vaši, tak svěřeného dítěte. Věnujte prosím tomuto tématu zvýšenou pozornost.

Na knize života pracuje zejména náhradní rodič společně s dítětem, ale i dalšími osobami dítěti blízkými.

Kniha života mapuje minulost a přítomnost dítěte, zamýšlí se nad jeho budoucností, plány, sny a přáními. Pracuje se na ní prakticky po celou dobu pobytu dítěte v náhradní rodině.

Kniha života může mít nejrůznější podobu, např.:

  • krabičky, kam se shromažďují významné věci
  • sešitu či alba, do kterého se zapisují nebo lepí věci významné pro dítě

Součástí Knihy života může být:

1. Rodokmen dítěte (v Pride je označen jako Genogram)

V přípravě Pride se toto frekventant naučí při 2. setkání. Jde o grafické schéma rodiny. Poskytuje každému, kdo se na graf podívá, zejména však dítěti, vizuální představu, kdo patří do jeho rodiny. Rodinní příslušníci se zde znázorňují pomocí kroužků (ženy) a čtverečků (muži). Vodorovné spojovací čáry označují partnerský/manželský vztah mezi osobami, svislé vztahy mezi rodiči a dětmi. Jsou zakreslováni rodiče, sourozenci, prarodiče, tety a strýcové, sestřenice, bratranci dítěte.

Grafickému ztvárnění předchází sepsání základních informací o členech rodiny, které si dítě s pomocí pečující osoby, případně dalších členů rodiny či dalších osob předem připraví (jména, příjmení, data narození, úmrtí apod.).

Grafy mohou obsahovat nejen jména a data, ale i fotografie či obrázky (např. dítě nakreslí, jak si svého příbuzného pamatuje nebo představuje). Může tam být heslem uvedena i významná charakteristika příbuzného (např. „pes“ – je milovník psů, „kniha“ – rád čte).

2. Mapa vztahů

V přípravě Pride se s tímto zájemci seznámí na 5. setkání. Jde o schéma ke znázornění vztahů členů rodiny k dalším osobám. Obvykle se znázorňuje takto:

  • velký kruh uprostřed papíru označuje rodinu a malé kroužky uvnitř členy rodiny
  • kruhy na levé straně znázorňují přátele a členy širší rodiny, s členy rodiny jsou spojeni čárou, která spojuje konkrétní osoby, kterých se vztah týká (např. chlapce v rodině s jeho kamarádem, tetu se všemi členy rodiny) – tloušťka čáry označuje pevnost nebo četnost vztahu, čárkovaná čára znamená méně významné vztahy, přeškrtnutá čára přerušené vztahy apod.
  • kruhy na pravé straně označují společenství, která jsou důležitá (např. lékaři, škola apod.)
  • kruhy v levé spodní části označují zájmové spolky (např. sportovní týmy, kroužky, církve, dobrovolnické organizace)
  • kruhy v pravé spodní části označují zdroje příjmů rodiny (zaměstnání rodiny)
  • v horní části jsou zaznamenány plány, očekávané změny, a to jak reálné změny (např. přestěhování, přechod do jiné školy), tak změny, které si přejeme (např. nechat si narůst dlouhé vlasy)

3. Fotografie

Kniha života obvykle obsahuje jak fotografie dítěte v jednotlivých věkových obdobích, tak jeho fotky z významných akcí (oslav, sportovních zápasů, vystoupení), fotografie důležitých osob či okamžiků v životě dítěte, domácího mazlíčka či významných předmětů (např. hraček). Může obsahovat i fotografie pořízené dítětem apod.

4. Dokumentace významných událostí

Může jít o zapisování významných mezníků v životě dítěte (první krůček, nástup do školy, první samostatné cestování vlakem apod.) nebo všeho, co je v daném okamžiku pro dítě důležité. Dokumentovány by měly být i události týkající se blízkých osob (např. biologické rodiny, náhradní rodiny, přátel), zajímavé sny, zážitky, vzpomínky dítěte, apod. Dokumentovány mohou být nemoci, úrazy, hospitalizace nebo události, které se dítěte nějak významně dotkly (strachy, křivdy apod.).

5. Významné předměty

Uchovávají se předměty dokumentující minulost dítěte, např. jeho botička, první vypadlý zoubek, pramínek vlasů poprvé ustřižený, jeho diplomy, ocenění, výrobky, památníčky, oblíbené knihy nebo hračky. Součástí knihy života může být i deník dítěte, který může být opatřen zámečkem, aby informace v něm zůstaly důvěrné.

6. Evidence vývoje

Dobré je evidovat vývojové změny dítěte (např. změny výšky, hmotnosti), ale také změny vkusu (oblíbené barvy, písničky, knihy, filmy, zájmové aktivity, kamarádi v různých věkových obdobích). Tyto mohou být zaznamenány do předem připravené tabulky a např. jednou za rok (na jeho narozeniny, na Vánoce) či za delší časové období dopisovány.

Významnou součástí Knihy života jsou také plány dítěte a jejich zhodnocení – zda se podařilo je uskutečnit, zda byly změněny nebo k jejich naplnění nedošlo.

 

 

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE