Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Podání stížnosti

Úvodní stránka > Dohody o výkonu pěstounské péče > O nás > Podání stížnosti

KDYŽ NEJSEM S POSKYTOVANOU SLUŽBOU SPOKOJEN/A, MOHU SI PODAT STÍŽNOST

JAKOU?
 • písemnou
 • ústní

KDO?
 • zájemce o službu
 • uživatel služby
 • zástupce, kterého si zájemce či uživatel služby zvolí

KDE?
 • Písemnou nebo ústní stížnost můžete podat u kteréhokoliv zaměstnance SSP s výjimkou údržbáře a uklízečky
 • Písemnou na e-mail: ssp@ssp-ol.cz
 • Písemnou vložením do schránky důvěry, která je umístěna na každém pracovišti
 • Písemnou v kanceláři asistentky ředitele v 2. NP budovy Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace, Na Vozovce 26, Olomouc, PSČ 779 00 (dále jen SSP OL) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu.

Co musí stížnost obsahovat?

Označení konkrétního pracovníka, proti němuž stížnost směřuje, dále konkrétní vyjádření jednání či nejednání, ve kterém je spatřováno pochybení tohoto pracovníka. V případě, že stížnost nesměřuje proti konkrétnímu pracovníkovi, musí z ní být zřejmé, v jakých konkrétních skutečnostech je spatřován nedostatek či závada v činnosti SSP OL.

A co anonymní stížnost?

Na podání anonymní stížnosti máte právo, o výsledku jejího prošetření ale budete informováni pouze v případě, kdy v ní zanecháte nějaký kontakt na svou osobu (např. emailovou adresu nebo adresu P.O. Boxu)

Kdo bude stížnost řešit (kdo bude příjemcem stížnosti)?

 • stížnost na konkrétního pracovníka řeší vedoucí příslušného pracoviště
 • stížnost na vedoucího odborného pracoviště, vedoucího poradny pro rodinu a zástupce ředitele řeší ředitel SSP OL
 • stížnost na průběh poskytování služby řeší vedoucí příslušného odborného pracoviště
 • stížnost směřující proti činnostem spadajícím do působnosti ekonomicko-provozního pracoviště řeší ředitel SSP OL

A co bude se stížností dál?

Příslušný pracovník (příjemce stížnosti) záležitost prošetří, případně osobně projedná se stěžovatelem, a ke stížnosti zaujme jednoznačné stanovisko, které konzultuje s ředitelem SSP OL.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován ředitelem SSP OL.
Všechny stížnosti jsou uloženy a evidovány v kanceláři ředitele SSP OL.

 

Řeší SSP všechny stížnosti?

Pokud řešení stížnosti nepatří do kompetence SSP OL, bude stěžovatel o této skutečnosti ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován společně s doporučením, kam (na jaký orgán či instituci) se má se svou stížností obrátit.

Na stížnost ve věci, která byla opakovaně šetřena a u níž ani opakovaným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti zakládající důvod pro přijetí nových opatření, nebude brán zřetel, pokud stěžovatel nedoplní podání o nové skutečnosti. O tomto postupu je stěžovatel písemně informován.

Pokud bude při prošetřování stížností zjištěno, že záležitostí se zabývá již někdo jiný (orgány činné v trestním řízení, ve věci probíhá občanskoprávní řízení nebo správní řízení), nebude v šetření stížnosti dále pokračováno a stěžovateli bude tato skutečnost sdělena.

Jak dlouho to bude trvat?

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od jejího podání. V této lhůtě je stěžovatel informován o způsobu jejího vyřízení, případně o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě zjištěných skutečností. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je tato skutečnost stěžovateli ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně sdělena.

Co když nejsem se způsobem vyřešení stížnosti spokojen?

V případě, že stěžovatel nebude s vyřízením stížnosti či s přijatými opatřeními spokojen, má právo obrátit se písemně na ředitele SSP s žádostí o opětovné prošetření jeho stížnosti nebo se může obrátit na následující subjekty:

Krajský úřad Olomouckého kraje
Odbor sociálních věcí
Jeremenkova 40a
779 00 Olomouc

tel.: 585 508 111
e-mail: posta@kr-olomoucky.cz
www.olkraj.cz

Veřejná ochránkyně práv (ombudsmanka ČR)
Údolní 39
602 00 Brno
tel.: (+420) 542 542 888
e-mail: ochrance@ochrance.cz
www.ochrance.cz

Český helsinský výbor
Štefánikova 216/21
150 00 Praha 5
Tel: 257 221 141, 257 221 142
Mobil: 773 115 951
tel.: 220 515 188
e-mail: info@helcom.cz
www.helcom.cz

Kde se mohu o stížnostech dozvědět více?

Ve vnitřním předpise Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, v platném znění, který na požádání zapůjčí k nahlédnutí kterýkoliv pracovník SSP.7

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE