Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

10 SOCIÁLNĚ-PRÁVNÍ OCHRANA DĚTÍ

Dohody o výkonu pěstounské péče

Záznam o činnostech zpracování vedený dle čl. 30 odst. 1 GDPR
Správce: Středisko sociální prevence, příspěvková organizace; IČO: 75004437; Na Vozovce 622/26, 779 00 Olomouc

Pověřenec OOÚ: Ing Igor Prosecký, poverenec.oou@i3c.cz, tel:  733 510 780; Datová schránka: 9ekk8s6

 

1 účel zpracování Sociálně-právní ochrana dětí – Dohody o výkonu pěstounské péče
2 právní základ zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. GDPR písm. b)

písm. c)

čl. 9 odst. 2 písm. h)

3 právní titul pro zpracování zákon č. 359/1999 Sb.,

vyhláška č. 473/2012 Sb.

zákon č. 89/2012 Sb.

a další zvláštní právní předspisy

 

4 kategorie subjektů údajů osoby pečující (pěstouni),

děti svěřené do péče pěstounů,

členové domácnosti osob pečujících (pokud je s nimi významně pracováno),

biologická rodina svěřeného dítěte do pěstounské péče (pokud je s nimi významně pracováno)

5 kategorie osobních údajů Osoby pečující a děti svěřené do péče pěstounů – jméno, příjmení, datum narození, bydliště, údaje o rodinné anamnéze, telefon, e-mail

Členové domácnosti osob pečujících a biologická rodina svěřeného dítěte do PP – povinný údaj je pouze jméno, pozice v rámci rodiny a telefon

6 kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, vč. příjemců ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích pouze subjektům a osobám na základě zákonného zmocnění
7 identifikace třetí země (mezinárodní organizace), které jsou případně předány osobní údaje ne
8 vhodné záruky v případě předání osobních údajů do třetí země (mezinárodní organizaci) podle čl. 49 odst. 1 druhého pododstavce GDPR
9 plánované lhůty pro výmaz jednotlivých kategorií údajů dle Spisového a skartačního řádu (skartační lhůta 10 let)
10 obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření dle čl. 32 GDPR Směrnice – Systém zpracování a ochrany osobních údajů

Směrnice – Spisový a skartační řád

Směrnice – Bezpečnost informací

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE