Konference Pro zdravou rodinu

Úvodní stránka > Konference Pro zdravou rodinu

Dne 28.11.2017 proběhla v zasedacím sále Magistrátu města Olomouce Konference Pro zdravou rodinu uspořádaná u příležitosti 45. výročí založení Poradny pro rodinu Olomouc. Na otázku „Co potřebuje česká rodina, aby byla zdravá?“ odpovídali ve svých příspěvcích odborníci z oborů psychologie, lékařství, práva, managementu. O konferenci měla odborná veřejnost velký zájem a účastníci ji hodnotili pozitivně.

Celý program byl rozdělen do čtyř bloků:

I. úvodní blok a celou konferenci zahájil náměstek hejtmana Mgr. Dalibor Horák. Ve svém příspěvku vyzdvihl nezastupitelnost rodiny, kterou pojmul v historickém kontextu. Zmínil současné trendy, ohrožující tradiční model funkční rodiny a podpořil všechny odborníky, kteří se podporou zdravé rodiny zabývají.

Následoval rozhovor s psycholožkou PhDr. Agnesou Mrázkovou, který s ní vedl moderátor konference a psycholog Poradny pro rodinu Olomouc Mgr. Petr Hroch. PhDr. Mrázková neformálním, poutavým způsobem vtáhla účastníky do období vzniku systému rodinných poraden, které měly od počátku štěstí na osvícené osobnosti a velkou míru svobody navzdory tehdejší době.  PhDr. Mrázková na závěr zdůraznila, že podle své padesátileté zkušenosti práce s rodinou považuje za základ jejího zdraví zralost a odpovědnost rodičů, kterou je třeba podporovat.

Na historický exkurz navázal zástupce Krajského úřadu Olomouckého kraje Mgr. Pavel Podivínský obsáhlým přehledem bohatých aktivit Olomouckého kraje zaměřených na podporu rodiny.
Ředitelka Střediska sociální prevence Olomouc, příspěvkové organizace Mgr. Simona Dohnalová představila účastníkům svou organizaci a její nabídku provázaných služeb podpory rodině, které pokrývají celý Olomoucký kraj. Paní ředitelka vyzdvihla to, že se poradny pro rodinu dokázaly opakovaně adaptoval na nelehké změny a ocenila tým pracovníků poraden a Střediska. Považuje je z velké části za “srdcaře”.

II. blok zahájil odborný garant konference psycholog PhDr. Jaroslav Šturma. Jeho příspěvek se otevřeně přihlásil k “matějčkovské” tradici, zdůraznil paradoxnost dnešního trendu, kdy přes velkou míru svobody a stability, materiálního zajištění a technického ulehčení péče o domácnost zažívá stále méně dětí bezpečné citové přilnutí. Přesto v pozitivním duchu konference projevil optimismus a víru v to, že česká rodina nevyčerpala svůj potenciál, jen je potřeba akcentovat zdravé, posilující a růstové věci, nejen excesy a mediálně vděčné problémy.
Dopolední část zakončil velmi silným, emocí se výrazně dotýkajícím příspěvkem senátor a neonatalog MUDr. Lumír Kantor, Ph.D., který nazval “Dva konce… zrození a umírání”. Jeho příspěvek se věnoval jedinečnému významu “bytí s rodinou” jak v okamžicích narození a to i narození komplikovaného, předčasného, tak i v okamžicích umírání. Včetně umírání maličkých. Nestává se často, aby na odborné, pozitivně zaměřené konferenci velká část publika plakala. Přes všechny ty bolavé emoce vnímáme poselství příspěvku pana senátora jako velmi pozitivní a přínosné.

III. blok byl zaměřený na psychologické příspěvky. Zahájila jej doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. svou přednáškou o rodinné rezilienci. Resilienci představila jako specifickou rodinnou odolnost s růstovým potenciálem, kterou je důležité podporovat a zejména preventivní péčí předbíhat její oslabení. Za velmi důležité sdělení považujeme zmínku paní doktorky, že na posilování resilience se podílejí i zvládnuté krize a nepříjemné chvíle, kde se dokáže projevit léčivá síla rodinné soudržnosti a vzájemných respektujících a láskyplných vztahů.
PhDr. Václav Mertin, který se dlouhodobě věnuje psychologii výchovy a vzdělávání, poukázal na nezdravé dopady zaměňování práv rodičů se skutečnými potřebami dětí. Projevil odborností i zkušeností podpořenou skepsi k tendenci řešit problémy plošnými opatřeními, vyzval přítomné k preferenci individuálního přístupu a zejména k porozumění tomu, co skutečně děti potřebují.

Psychologický blok zakončila vtipným, prakticky zaměřeným příspěvkem prezidentka Asociace manželských a rodinných poradců, Mgr. Darina Skokanová, která pracuje v Poradně pro rodinu Přerov. Účastníkům věnovala svá doporučení: Hledat dobrá řešení, i když se nedaří. Stát za svými dětmi. Respektovat vlastní chyby. Přát lidem takovou rodinu, kterou si sami přejí a další. Své poselství podtrhla promítnutím starého, leč vtipného a aktuálního krátkého filmu s příklady sice dobře míněné, ale přesto devastující výchovy.

IV. blok jsme zaměřili na tyto pilíře zdraví rodiny: Právo a práci.
Bylo nám ctí, že si soudkyně ústavního soudu JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D., našla čas a přijela přímo od zasedání ústavního soudu v Brně sdělit našim účastníkům své představy a vztahu státu a práva k rodině. Velmi pozitivně zapůsobil její důraz na posílení a respektování míry svobody rodičů v rámci výchovy dětí. Stát by měl zasahovat v případě patologií rychle a rázně, ale tam, kde rodina funguje, by měl chodit po špičkách a dopřát rodičům i dětem v rámci výchovy svobodu i s jistou mírou rizika.

Odborný program ukončil zástupce podnikatelského sektoru RNDr. Josef Tesařík. Použil svůj vlastní životní i rodinný příběh jako ilustraci významu přirozeného propojení rodiny a světa práce. Projevil se jako zastánce nejen rodinných firem, ale i jako podporovatel budování pevného a bezpečného domova. Tzn. rodina a práce si mají být blízko a plody práce mají zůstávat také na místě, kde vznikají a kde rodina žije. Tak se podporuje domov, komunita, místní společenství. Ve věcném, podnikatelsky a chlapsky rázném a stručném příspěvku RNDr. Tesaříka zaznělo velké ocenění ženám, které podle něj častěji lépe než muži dokáží skloubit svou péči o rodinu a péči o firmu. On sám na nich svůj střední management, pilíř každé firmy, staví a rád.

Paralelně s III. blokem probíhal interaktivní workshop o praktické aplikaci transakční analýzy v práci s rodinou, který vedl Mgr. David Kryštof, PhD., ACC.

Záštitu nad konferencí převzali hejtman Olomouckého kraje pan Ladislav Okleštěk a primátor statutárního města Olomouce doc. Mgr. Antonín Staněk, Ph.D. Děkujeme.

Děkujeme také Olomouckému kraji, statutárnímu městu Olomouc, přednášejícím a dalším partnerům konference za podporu.

Co je u nás nového?

CLOSE
CLOSE