Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Vnitřní řád ZDVOP

Vnitřní řád ZDVOP

Dokumenty k přijetí dítěte do 15ti let

Žádost obecního úřadu obce s rozšířenou působností o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Žádost nezletilého dítěte o umístění v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dohoda o umístění dítěte v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Souhlas ZZ s umístěním a pobytem k žádosti OSPOD

Plná moc

Souhlas ZZ s dojížděním do školského zařízení

Dokumenty k přijetí dítěte nad 15 let

Žádost nezletilého dítěte o umístění v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Dohoda s nezletilým dítětem nad 15 let

Souhlas nezletilého s pobytem a umístěním ve ZDVOP

Ostatní dokumenty

Pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí

Mapa v systému písemných pravidel

Pravidla stížností pro nezletilé – Když nejsem spokojen….

Co je u nás nového?