Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Sociálně-právní ochrana dětí > Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace je zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc (dále také „zařízení“) dle §42 zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, v platném znění.

Poslání

Jsme zařízením pro děti vyžadující okamžitou pomoc a staráme se o děti, které se ocitnou v ohrožující nebo krizové situaci. Zajistíme jim ubytování, stravování a další potřeby. Záleží nám především na zájmech dítěte, proto pracujeme s celou rodinou, které se u nás věnují sociální pracovníci, psychologové a terapeuti. Společně se snažíme situaci v rodině vyřešit nebo zlepšit tak, aby se dítě mohlo vrátit zpět do své rodiny, a pokud to není možné, aby dítě mohlo žít v jiném vhodném prostředí.

V ohrožující nebo krizové situaci jsou děti:

 • jejichž životy nebo příznivý vývoj jsou vážně ohroženy.
 • tělesně či duševně týrané.
 • zneužívané.
 • zanedbávané.
 • které se ocitly bez péče přiměřené jejich věku.
 • které se ocitly bez jakékoliv péče.
 • které se ocitly v situaci, kdy jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva.

Cílová skupina:

 • ohrožené nezletilé děti zejména ve věku od 0 do 18 let.

Zařízení poskytuje odpovídající pomoc každému dítěti, které se na něj obrátí.

Najdete nás na adrese:

Středisko sociální prevence Olomouc,

příspěvková organizace

Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP)

Na Vozovce 26

779 00 Olomouc

Provozní doba: nepřetržitý provoz

Tel.: 588 507 517, 774 102 019

e-mail: vychovatel@ssp-ol.cz

 

Sociální pracovnice ZDVOP

Tel.: 588 507 512, 773 601 030

e-mail: socialni.pracovnice@ssp-ol.cz

Internetové stránky organizace: www.ssp-ol.cz

Internetové stránky ZDVOP: http://ssp-ol.cz/socialne-pravni-ochrana-deti/zarizeni-pro-deti-vyzadujici-okamzitou-pomoc/

 

Kapacita zařízení jsou 4 lůžka.

 

Dokumenty potřebné při přijetí dítěte do zařízení naleznete zde:

➡ Dokumenty zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

 

Hlavní cíl ZDVOP:

V co nejkratším čase pomoci k návratu dítěte do původní rodiny, příp. do náhradní rodiny nebo do jiného bezpečného prostředí.

Dílčí cíle ZDVOP:

 • Zajištění základních životních potřeb

Zajištění ubytování, stravy, ošacení, hygienických potřeb atd.

 • Zajištění zdravotnické a psychologické péče.

ZDVOP zajišťuje pro přijaté děti odpovídající zdravotní péči. Spolupracujeme s dětskou lékařkou MUDr. Soňou Procházkovou, Komenského 22, Olomouc, a s dalšími ambulancemi lékařů specialistů v jejich stanovených ordinačních hodinách. Mimo ordinační hodiny zajišťujeme odpovídající zdravotní péči ve Fakultní nemocnici Olomouc. Psychologickou péči zajišťují dva interní psychologové. S ohledem na místní dostupnost spolupracuje s oborníky, kteří měli dítě v péči před jeho příchodem do zařízení. Dítě se může zapojit do canisterapie a dramaterapie.

 • Zajištění bezpečného prostředí.

Dětem poskytujeme neutrální a klidné prostředí vhodné pro stabilizaci jejich současného psychického stavu i sociální situace.

 • Zajištění výchovné péče odpovídající potřebám umístěných dětí

S dětmi pracujeme dle jejich individuálních plánů tak, aby byla zohledněna specifika jejich vývojových a výchovných potřeb.

 • Zvyšování a upevňování motorických, duševních a sociálních schopností a dovedností dětí

Děti se aktivně zapojují do činností běžných v domácnosti (úklid pokoje a společných prostor, péče o osobní věci, mytí nádobí, příprava jídla, zalévání květin apod.). S dětmi aktivně pracujeme na nácviku vhodných sociálních dovedností v komunikaci i v interakci s okolním prostředím.

 • Podpora aktivního přístupu dětí k plnění školní docházky a aktivního a bezpečného trávení volného času

Dětem nabízíme podporu při plnění školních povinností spojených se základní povinnou docházkou a také s přípravou na budoucí povolání a volnočasové aktivity. Snažíme se podporovat děti v jejich zájmech a nabízíme jim volnočasové aktivity přímo ve ZDVOP nebo v jiných institucích.

 • Podpora biologické rodiny pro návrat dítěte zpět

S rodinou a dítětem spolupracujeme na stabilizaci rodinné situace a vztahů tak, aby se dítě mohlo vrátit do rodiny. Podporujeme kontakty rodiny s dítětem.

 • Podpora rodičovských kompetencí pro zlepšení podmínek v rodině

V oblasti zajištění potřeb dětí pomáháme rodině formou poradenství, předání kontaktů při zajištění bydlení, finančního zabezpečení rodiny apod.

 • Multidisciplinární spolupráce při zajištění péče o děti

Spolupracujeme s ostatními subjekty poskytujícími pomoc a podporu rodinám s dětmi v nepříznivé sociální situaci

Zásady:

 • Komplexnost. Odborní pracovníci pracují komplexně s celým rodinným systémem.
 • Nízkoprahovost. ZDVOP je dostupné pro kohokoliv z cílové skupiny, zájemce nepotřebuje žádné doporučení a může přijít kdykoliv, zařízení funguje nepřetržitě.
 • Odbornost. Pracovníci, jsou kvalifikovaní podle dle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, průběžně se odborně vzdělávají, čímž prohlubují své znalosti a zvyšují dovednosti.
 • Mlčenlivost. Pracovníci zachovávají mlčenlivost o sdělených informacích. K porušení mlčenlivosti může dojít pouze v případě, že sdělené informace podléhají oznamovací povinnosti. Na tuto skutečnost je nezletilý předem upozorněn.
 • Respekt individuality dětí. Pracovníci respektují hodnotu individuality dětí a jeho důstojnosti bez ohledu na jeho původ, etnickou příslušnost, rasu, barvu pleti, zdravotní stav, sexuální orientaci, náboženské a politické přesvědčení.
 • Akceptace potřeb nezletilého. Dítěti jsou nabízeny možnosti řešení stávající situace s přihlédnutím k aktuálním potřebám.
 • Individuální přístup. Pracovníci přistupují k jednotlivým nezletilým dětem a jejich rodinám s ohledem na jejich jedinečnost, individuální prožívání a potřeby.
 • Týmovost. Pracovníci dbají na týmovou spolupráci, kvalitní vzájemnou komunikaci a s tím související předávání informací a jednotný přístup k nezletilým.
 • Bezpečné prostředí. Pracovníci dbají na vytvoření klidného a neutrálního prostředí, kde se děti cítí bezpečně a mohou se aktivně podílet na řešení své nepříznivé sociální situace. Pracovníci ZDVOP hájí práva, zájmy a potřeby nezletilého.

Dítě je umístěno v našem zařízení na základě:

 • rozhodnutí soudu nebo
 • žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo
 • žádosti zákonného zástupce nebo
 • požádá-li o to dítě

Úhrada za pobyt dítěte:

Rodiče, popřípadě příjemce sirotčího důchodu oboustranně osiřelého dítěte, hradí příspěvek na úhradu pobytu a péče odstupňovaný podle věku dítěte.

Správní rozhodnutí ve věci příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. vydává ředitel zařízení.

O odvolání proti rozhodnutí o příspěvku rozhoduje krajský úřad. Místní příslušnost krajského úřadu se řídí sídlem zařízení, jehož ředitel (vedoucí) o příspěvku rozhodl.

Výše příspěvku na úhradu pobytu a péče podle § 42b odst. 1 zákona č. 359/1999 Sb. je nově stanovena tak, že za kalendářní měsíc činí 0,8násobek částky životního minima osoby, která je posuzována jako druhá nebo další v pořadí v souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Podle právního stavu platného k 1.1.2013 činí výše příspěvku na úhradu pobytu a péče za kalendářní měsíc
a) 3 424 Kč, jde-li o dítě od 6 do 15 let věku,
b) 3 920 Kč, jde-li o dítě od 15 do 18 let věku.

Nezaopatřenost dítěte se posuzuje podle § 11 až § 16 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. Za nezaopatřené dítě se zásadně považuje dítě do ukončení přípravy na budoucí povolání. Za nezaopatřené dítě se však považuje i dítě mladší 18 let, které ukončilo povinnou školní docházku a dále nepokračuje v přípravě na budoucí povolání, jestliže je vedeno v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a nemá nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Užitečné odkazy

Informace o organizaci

Aktuality

08.06.2018 Poradna pro rodinu Jeseník – výpadek elektrické energie

Dne 14.6.2018 od 9:00 do 12:00 dojde k plánovanému výpadku elektrické energie v Poradně pro rodinu Jeseník. Poradna nebude dostupná na pevných telefonních číslech, … číst celé

21.05.2018 Veletrh sociálních a souvisejících služeb služeb

Veletrh sociálních a souvisejících služeb v Olomouci V pátek 18. 5. 2018 představilo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace svou činnost na 2. ročníku Veletrhu … číst celé

17.05.2018 Proměna v krizovém zařízení pro děti

Naše zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc získalo v rámci projektu společnosti IKEA „Spolu s vámi“ (www.spolusvami.cz ): 1. místo obchodního domu IKEA Ostrava, tj. vybavení … číst celé

07.05.2018 PPR Prostějov – upozornění

V pátek 11.5.2018 nebude Poradna pro rodinu Prostějov dostupná na pevném telefonním čísle: 582 345 013 a na e-mailové adrese. Nebude rovněž fungovat zvonek. … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.