Právě se nacházíte: Úvodní stránka > Podávání stížností

Podávání stížností

KDYŽ NEJSEM S POSKYTOVANOU SOCIÁLNÍ SLUŽBOU SPOKOJEN/A, MOHU SI PODAT STÍŽNOST

 

JAKOU?

– písemnou

– ústní

KDO?

  • zájemce o službu
  • uživatel služby
  • zástupce, kterého si zájemce či uživatel služby zvolí

KDE?

  • Písemnou na e-mail: ssp@ssp-ol.cz
  • Písemnou vložením do schránky důvěry umístěnou v 1. NP na dveřích do poradensko-terapeutického úseku (určeno zejména pro uživatele sociálních služeb SSP) nebo do schránek důvěry (námětů a připomínek) umístěných v jednotlivých Poradnách pro rodinu OK.
  • Písemnou i ústní kterémukoliv pracovníku SSP, s výjimkou údržbáře a uklízečky. Stížnost může být podána také přímo v kanceláři asistentky ředitele v 2. NP budovy SSP, Na Vozovce 26, Olomouc, PSČ 779 00 (dále jen SSP) nebo prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb na výše uvedenou adresu.
  • Postupy obsažené v těchto pravidlech je třeba dodržet i v případě stížnosti na službu intervenční centra poskytovanou na odloučených pracovištích SSP (Poradny pro rodinu Šumperk, Přerov, Prostějov, Jeseník) a v terénu.

CO MUSÍ STÍŽNOST OBSAHOVAT?

Označení konkrétního pracovníka, proti němuž stížnost směřuje, dále konkrétní vyjádření jednání či nejednání, ve kterém je spatřováno pochybení tohoto pracovníka. V případě, že stížnost nesměřuje proti konkrétnímu pracovníkovi, musí z ní být zřejmé, v jakých konkrétních skutečnostech je spatřován nedostatek či závada v činnosti SSP.

A CO ANONYMNÍ STÍŽNOST?

Na podání anonymní stížnosti máte právo, o výsledku jejího prošetření ale budete informováni pouze v případě, kdy v ní zanecháte nějaký kontakt na svou osobu (např. emailovou adresu, která neobsahuje vaše jméno, nebo adresu P.O. Boxu)

KDO BUDE STÍŽNOST ŘEŠIT (KDO BUDE PŘÍJEMCEM STÍŽNOSTI)?

– stížnost na konkrétního pracovníka řeší vedoucí příslušného úseku

– stížnost na vedoucího úseku a zástupce ředitele řeší ředitel SSP

– stížnost na průběh poskytování sociální služby řeší vedoucí příslušného úseku

– stížnost směřující proti činnostem spadajícím do působnosti ekonomicko-provozního úseku řeší ředitel SSP

A CO BUDE SE STÍŽNOSTÍ DÁL?

Příslušný pracovník (příjemce stížnosti) záležitost prošetří, případně osobně projedná se stěžovatelem, a ke stížnosti zaujme jednoznačné stanovisko, které konzultuje s ředitelem SSP.

O vyřízení stížnosti je stěžovatel ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován ředitelem SSP.

 

ŘEŠÍ SSP VŠECHNY STÍŽNOSTI?

Pokud řešení stížnosti nepatří do kompetence SSP, bude stěžovatel o této skutečnosti ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně informován společně s doporučením, kam (na jaký orgán či instituci) se má se svou stížností obrátit.

Na stížnost ve věci, která byla opakovaně šetřena a u níž ani opakovaným šetřením nebyly zjištěny skutečnosti zakládající důvod pro přijetí nových opatření, nebude brán zřetel, pokud stěžovatel nedoplní podání o nové skutečnosti. O tomto postupu je stěžovatel písemně informován.

Pokud bude při prošetřování stížností zjištěno, že záležitostí se zabývá již někdo jiný (orgány činné v trestním řízení, ve věci probíhá občanskoprávní řízení nebo správní řízení), nebude v šetření stížnosti dále pokračováno a stěžovateli bude tato skutečnost sdělena.

JAK DLOUHO TO BUDE TRVAT?

Lhůta pro vyřízení stížnosti je 30 dní od jejího podání. V této lhůtě je stěžovatel informován o způsobu jejího vyřízení, případně o přijatých opatřeních vedoucích k nápravě zjištěných skutečností. V případě, že stížnost nelze pro náročnost věci vyřídit ve stanovené lhůtě, je tato skutečnost stěžovateli ve lhůtě 30ti dnů od jejího podání písemně sdělena.

CO KDYŽ NEJSEM SE ZPŮSOBEM VYŘEŠENÍ STÍŽNOSTI SPOKOJEN?

V případě, že stěžovatel nebude s vyřízením stížnosti či s přijatými opatřeními spokojen, má právo obrátit se písemně na ředitele SSP s žádostí o opětovné prošetření jeho stížnosti nebo se může obrátit na následující subjekty:

 

Krajský úřad Olomouckého kraje

Odbor sociálních věcí

Jeremenkova 40a

779 00 Olomouc

tel.: 585 508 111

e-mail: posta@kr-olomoucky.cz

www.kr-olomoucky.cz

 

Úřad práce České republiky

Krajská pobočka v Olomouci

Vejdovského 988/4

779 00 Olomouc 9 – Hodolany

tel.: 950 141 111

e-mail: podatelna@ol.mpsv.cz

www.portal.mpsv.cz/upcr

 

Český helsinský výbor

Štefánikova 216/21

150 00 Praha 5

tel.: 220 515 188

e-mail: sekr@helcom.cz

www.helcom.cz

 

KDE SE MOHU O STÍŽNOSTECH DOZVĚDĚT VÍCE?

Ve vnitřním předpise SSP Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností, v platném znění, který na požádání zapůjčí k nahlédnutí kterýkoliv pracovník SSP.

 

 

  •  

Informace o organizaci

Aktuality

08.06.2018 Poradna pro rodinu Jeseník – výpadek elektrické energie

Dne 14.6.2018 od 9:00 do 12:00 dojde k plánovanému výpadku elektrické energie v Poradně pro rodinu Jeseník. Poradna nebude dostupná na pevných telefonních číslech, … číst celé

21.05.2018 Veletrh sociálních a souvisejících služeb služeb

Veletrh sociálních a souvisejících služeb v Olomouci V pátek 18. 5. 2018 představilo Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace svou činnost na 2. ročníku Veletrhu … číst celé

17.05.2018 Proměna v krizovém zařízení pro děti

Naše zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc získalo v rámci projektu společnosti IKEA „Spolu s vámi“ (www.spolusvami.cz ): 1. místo obchodního domu IKEA Ostrava, tj. vybavení … číst celé

07.05.2018 PPR Prostějov – upozornění

V pátek 11.5.2018 nebude Poradna pro rodinu Prostějov dostupná na pevném telefonním čísle: 582 345 013 a na e-mailové adrese. Nebude rovněž fungovat zvonek. … číst celé

» Archiv aktualit

Zřizovatel

Olomoucký kraj

Podporují nás

logo EU
Statutární město Olomouc

Olomouc

Město Prostějov

Prostějov

Město Přerov

Přerov

Město Jeseník

Jeseník

Asociace poskytovatelů sociálních služeb Český systém kvality služeb

Naše organizace se zapojila do Českého systému kvality služeb.