Intervenční centra
Olomouc
Poradny pro rodinu
Olomouckého kraje
Zařízení pro děti
vyžadující okamžitou pomoc
Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi
Dohody o výkonu
pěstounské péče

Proplácení výdajů

Úvodní stránka > Dohody o výkonu pěstounské péče > Pro naše pěstouny > Proplácení výdajů

Proplácení vzdělávací akce

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s osvědčením ze vzdělávací akce.
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Vzdělávací akci lze proplatit zpětně, na základě doloženého osvědčení.

Pokud se jedná o dvoudenní vzdělávací akci a v každém dni jste absolvovali alespoň 6 hodin vzdělávání, lze si taktéž zažádat o proplacení ubytování. Proplácíme ubytování jak pěstounovi, tak dítěti, které je svěřené do pěstounské péče.  V tomto případě je nutné doložit doklad o zaplacení ubytování, kde jsou uvedeny vaše iniciály, popřípadě iniciály dítěte svěřeného do pěstounské péče (jméno a příjmení, datum narození a bydliště) a zahrnout tento požadavek do žádosti o proplacení výdajů (uvedete, kolik hodin vzdělávání jste absolvovali v každém dni).

Vzor vyplněné žádosti o proplacení vzdělávací akce naleznete zde.

Proplácení respitní péče

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu s:
  • dokladem o úhradě na jméno dítěte/dětí + rodné číslo/datum narození.
  • potvrzením o účasti na této akci vydaným po uskutečněné akci – na potvrzení musí být uvedeno jméno dítěte, narození dítěte, termín, místo konání akce, cena akce – nemusí být uvedena, pokud je napsaná na jiném přiloženém dokladu (vzor potvrzení naleznete zde).
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Veškeré formuláře jsou na ekonomický úsek dodány po uskutečněné akci.

Naše organizace přispívá na respitní péči 7000 Kč za rok za 1 dítě. Spoluúčast pěstouna je za celodenní stravu 60 Kč/den, u příměstských táborů 30 Kč/den. V případě, že v částce nebyla zahrnuta strava a hradili jste stravu zvlášť, nutno uvést v žádosti.

Vzor vyplněné žádosti o proplacení respitní péče naleznete zde.

Proplácení krátkodobé péče

Pěstoun má právo na poskytnutí trvalé nebo dočasné pomoci při zajištění osobní péče o svěřené dítě/děti; tato pomoc spočívá zejména v zajištění krátkodobé péče:

 • po dobu, kdy je osoba pečující uznána dočasně práce neschopnou nebo při ošetřování osoby blízké,
 • při narození dítěte,
 • při vyřizování nezbytných osobních záležitostí,
 • při úmrtí osoby blízké.

Postup:

 • Vyplním si žádost o proplacení výdajů spojených s výkonem pěstounské péče – vzor zde.
 • Předám žádost o proplacení výdajů klíčovému pracovníkovi spolu se:
  • smlouvou o osobní péči o dítě/děti v pěstounské péči spolu s potvrzením o zaplacení sjednané úhrady za krátkodobou péči (vzor v příloze smlouvy) – vzor smlouvy zde.
 • Klíčový pracovník k žádosti přiloží vyjádření klíčového pracovníka a veškeré dokumenty odesílá na ekonomické pracoviště.

Smlouvu o osobní péči o dítě/děti je nutno uzavřít mezi pěstounem a osobou hlídající nejpozději v den, kdy je hlídání zprostředkováno.

 

Co je u nás nového?